Genel Kurul

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Evsiz Depremzedeler Dayanışma Konut /Yapı Kooperatifinin 2016 hesap yılı olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 09.04.2017 tarihinde saat 14:00’te Beyköy Belediyesi / Turkuaz Tesisleri / Beyköy adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri Fatih GALİTEKİN ve Mutlu ARSLAN’ ın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 14:00’de başlatılmasına çağrıyı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.
Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;
a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündem duyuru yazısının; 234 ortağa da 07.03.2017 tarihinde imza karşılığında tebliğ edildiği,
b) Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı (234) ortaktan,
( 98 ) ortağın asaleten
( 45 ) ortağın vekaleten ve toplam
( 143 ) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.
Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sami KILIÇ tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ
1 – Yoklama, açılış ve saygı duruşu; yapıldı.

2 – Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin Başkanlık Divanına verilmesi;
Sami KILIÇ; Divan Başkanlığına ortaklardan Hüseyin İLHAN üyeliklere Fatma GÜLERİM ve Aslı Sefa KOÇAK’ ı önerdi. oybirliği ile seçilerek göreve başladılar.
Divan başkanlığı tarafından, gündem hakkında bilgi vermek üzere Kooperatif Müdürü Erbay YUCAK’ a söz verildi.

3 – Mizan, Gelir Tablosu ve Bilançonun, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Denetleme Kurulu Denetim Raporunun okunması ve tartışılması; mali tablolar Kooperatifin Mali Müşaviri adına Selma Melike SALKIM, Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sami KILIÇ , Denetleme Kurulu denetim raporu Denetim Kurulu Başkanı Şener ALTUNDAL tarafından okundu genel kurula sunuldu söz isteyen olmadı ,

4- Gelir – Gider hesabı ve Bilançonun oylanması; oy birliği ile kabul edildi.
5 – Yönetim Kurulunun ibrasının oylanması; oy birliği ile kabul edildi.
6- Denetim Kurulunun ibrasının oylanması; oy birliği ile kabul edildi.
7 – Emanet Komisyonu Raporlarının okunması ve ibrasının oylanması; Kooperatif Müdürü Erbay YUCAK tarafından söz alınarak, Yönetim Kurulu ve Kooperatif Müdürünün aynı zamanda Emanet Komisyonunda olması ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun Emanet Komisyonu Raporlarını da içererek hazırlanması nedeniyle, ayrıca bir Emanet Komisyonu Raporunun okunmasına gerek olmadığı anlatıldı, oy birliği ile kabul edildi.

8 – Yönetim ve Denetim Kurulu huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi; Sami KILIÇ söz isteyerek ; Bu güne kadar hiç bir Yönetim Kurulu Huzur hakkı ücreti istemeden gönüllülük esası ile görev yapmışlardır. Bundan sonrada göreve gelecek Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin de huzur hakkı almadan görev yapmalarının karar altına alınmasını teklif etti. Oy birliği ile kabul edildi.

9 – Tahmini bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve oylanması; Yönetim Kurulu üyesi Dursun TEPER tarafından okundu. Oybirliği ile kabul edildi.

10 – 5 (Beş) Asil – 5 (Beş) Yedek Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçimi;
YÖNETİM KURULU ( ASİL ) YÖNETİM KURULU ( YEDEK )
1- Sıddıka ÖZBAKIR 1- Safiye ALKAYA
2- Sami KILIÇ 2- Mehmet DERETAM
3- Fatma GÜLERİM 3- Uğur İNAN
4- Fulya AKBAŞ 4- Büşra ZENGİN
5- Dursun TEPER 5- İsmail ÇALIŞKAN
30 ortak imzalı bir önerge ile genel kurul divanına sunulmuştur. Başka aday olmadığı görüldü. Liste oy birliği ile kabul edildi.

11 – 3 (Üç) Asil – 3 (Üç) Yedek Denetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçimi;

DENETİM KURULU ( ASİL ) DENETİM KURULU ( YEDEK )
1- Cemile KUNDUŞ 1- -Elmas ÇOLAK
2- Zeynep BÜLBÜL 2- Züleyha EREN
3- Oktay SEHER 3- Berat CİBA
30 ortak imzalı bir önerge ile genel kurul divanına sunulmuştur. Başka aday olmadığı görüldü. Liste oy birliği ile kabul edildi.
12 – Danışma Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçimi; Başka aday olmadığı görüldü.
DANIŞMA KURULU : Ömer ÖZYILDIRIM -Sıdıka ÖZBAKIR – Safiye ALKAYA- Sami KILIÇ -Mehmet DERETAM- Fatma GÜLERİM – Uğur İNAN- -Fulya AKBAŞ — Büşra ZENGİN- -Dursun TEPER – -İsmail ÇALIŞKAN- -Cemile KUNDUŞ – -Elmas ÇOLAK– Zeynep BÜLBÜL- -Züleyha EREN- -Oktay SEHER – -Berat CİBA- -Yunis ÜÇKOZ- -Fatih USTA- -Ayhan GÖKTEPE- -Rıdvan KURT- -Cemal Cahit KONCA- -Okşan YILMAZ- -Tayfun HABİCOĞLU -Şenol ARKAN- -Kadriye ÖZTÜRK- -Eda ELMAS- -Ömer AYDIN- -Mertcan BÜYÜK– Murat ÖZEN- -Davut USLU – İbrahim HAMURCİ- -Oktay SATILMIŞ- -Kazım İNAN- -Salim DİNER- -Nursefa ÇENGELTEPE- -Ayşenur ALTIPARMAK – Şengül BEŞLİ
30 ortak imzalı bir önerge ile genel kurul divanına sunulan liste oy birliği ile kabul edildi.
13 – Kooperatif Müdürünün bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçimi, yetkilerinin belirlenmesi; Divana sunulan 16 ortak imzalı önerge ile Erbay YUCAK önerildi. Kendisi bu güne kadar gönüllülük esası ile çalıştığını beyan ederek herhangi bir ücret talep etmedi. Teklif edilen vazifeyi kabulünün ortakların taahhüt ettiği yükümlülükleri yerine getirmesi koşuluyla kabul ettiğini beyan etti. Yönetim kurulu ve emanet komisyonu tarafından verilen görevlerin yapılması ile yetkilendirilmesi; oybirliği ile kabul edildi.
14 – Arsa payının, aylık aidatın ve inşaat giderleri için ara ödeme miktarının belirlenmesi; Kooperatif Müdürü Erbay Yucak gündeme dair bilgi vermek üzere söz aldı. ‘..TOKİ (Toplu Konut İdaresi) tarafından tahsisi yapılan arsalarımızda kanun gereği TOKİ ye verilen taahhütnamede 1. yılda inşaat ruhsatlarının alınması ve 2016 yılının Ekim ayı sonuna kadar inşaatların temel-su basman seviyesinde bitirilmesi taahhüt edilmiş, taahhütlerimiz yerine getirilmiştir. İnşaatımızın bundan sonrası için Yönetim Kurulumuzun hazırladığı tahmini bütçede de yer verilen yaklaşık değerler üzerinden ve imalatımızı etaplara ayırarak 2017 yılı bütçesini hesaplamamız gerekmektedir. Tahmini bütçe ve inşaatın bütününe dair sizlere dağıtılmış olan metraj listesini de dikkate alarak karar vermemiz iyi olur. Şantiyemizin teknik insanları ve projemize destek veren Düzce Umut Atölyesi gönüllüsü teknik insanların hazırlamış olduğu metraj tabloları 2 etabı öngörmektedir.
a) 2.etap başlığıyla yer alan tablo sadece inşaatın ‘ karkas taşıyıcısı ve çatısını’ 2017 hedefi olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda, ‘ arsa taksiti/ şantiye giderleri/ kooperatifin ve inşaatın kurumsal giderleri’ de dahil edilerek yaklaşık bir hesaplama yapılmıştır.
b) 3.etap başlığında yer alan ve fiyatlandırma bilgisi içermeyen kısım ise 2.etap sonrasının sadece metraj bilgilerini içermektedir.
Yönetim Kurulumuzun tahmini bütçe teklifini de dikkate alarak, inşaatın etaplara ayrılması ve kredinin de bütün inşaat için istenerek 2017 yılı için ayrı 2018 yılı için ayrı miktarlarda parçalı olarak kullanılmasının kooperatifimiz ortaklarının gelir durumunu da dikkate aldığımızda daha uygun olacağını,
Aynı zamanda, 3.etap olarak tarif ettiğimiz aşamada malzeme tedariki konusunda ‘ hibe ve maliyetine malzeme’ çalışması yapabilmek için zamana ihtiyacımız var. Maliyet düşürücü tedbirlerin; malzeme güvenliğine ve çalışanların işçi sağlığı- iş güvenliğine dair riskleri artırmaya değil azaltmaya dönük bir iş programı ve şantiye faaliyeti nedeniyle de gerekli olduğu kanaatindeyiz…’ dedi.
Devamla Emanet Komisyonunun istişari görüşmesinde varılan sonucu ifade ederek; ‘ ..Demir / çimento ve diğer malzeme fiyatlarında meydana gelebilecek artışlar, ödeme planının gereğini yerine getiremediğimiz durumda borçlu olduğumuz kurum ve kişilerin uygulayacağı faiz hariç olmak üzere;
2017 yılı Bütçe
Demir 1210 ton x 2.000 tl = 2.420.000 TL.
C30 beton 9705 m3 x 135 = 1.310.000 TL.
Demir ve kalıp işçiliği 31.905 m2 x 55 = 1.754.775 TL.
Çatı ( malzemeli işçilik) 10.240 m2 x 100 = 1.024.000 TL.
Arsa 4.Taksiti = 235.610 TL.
Şantiye giderleri = 160.000 TL.
Kooperatif ve Kurumsal Harcamalar = 50.000 TL.
TOPLAM = 7.025.660,00 TL.

Bu tablo ve ortaklarla yüz yüze yapılan mülakatlardaki beyanlarda dikkate alınarak; Aylık aidatın 300 TL, olarak belirlenmesine, 2.etap olarak belirlenen ‘ arsa taksiti, çatı ve karkas taşıyıcı sistem, şantiye giderleri, kooperatif ve inşaatın kurumsal harcamaları ‘ kapsamında yaklaşık değerlerle tespit edilmiş olan 7.025.660,00 TL. nin ortaklardan eşit olarak borçlandırmasının yapılarak tahsiline, azami 01.Aralık.2017 tarihine kadar ödemek kaydıyla ödeme takvimi ve taahhüdünün 1 ay içinde alınmasına önerisi sunuldu. oy birliğiyle karar verildi.
Devamla, ödeme taahhüdünde eksik miktarı olan ortaklar bakımından ise eksik kalan miktar üzerinden 2017 yılı için kullanılacak toplam kredi miktarının tespit edilmesine, bu tespitler ışığında kredi kuruluşlarının da yaklaşımları dikkate alınarak talebimizin iletilmesine, esas olarak inşaatın bütününü tamamlayacak şekilde kredi görüşmesinin yapılarak 2 yıllık parçalı kullanım konusunu dikkate alan biçimde eğilimimizin olabildiğince yansıtılmasına ve anlaşılır kılınmasına, kredi ve fon kuruluşlarının yaklaşımlarının belirleyiciliğini göz ardı etmek sizin tavsiyelerimizin dikkate alınarak yönetim kurulunca görüşmelerin sürdürülmesine.. ‘ önerisi sunuldu. oybirliği ile kabul edildi.
15 – Proje, altyapı ve inşaat işlerinin yapım usulünün belirlenmesi; Sıdıka ÖZBAKIR söz alarak, 2015 yılı Genel Kurulunda alınan ve Ana sözleşmemizin 60. ncı madde hükümleri dairesinde yapılacak her türlü proje- alt yapı ve inşaat işlerinin “Emanet ve açık teklif usulü ile yapılması” na oy birliği ile karar verilmişti. aynı usulün devam ettirilmesini ifade etti. oybirliği ile kabul edildi.
16 – Ruhsatı alınan ve temel- ubasman seviyesi tamamlanan 15 bloku 331 ada 1 parselde ve 14 bloku 332 ada 1 parselde toplam 29 blok halinde imal edilen 234 konutun sahipliğinin 2015 genel kurul kararları da dikkate alınarak kesinleştirilmesi; Proje dahilinde daire ve bina seçim usulünün belirlenmesi konusundaki 2015 yılı genel kurul kararı doğrultusunda yapılan çalışmalar Kooperatif Müdürü Erbay YUCAK tarafından aktarıldı. Düzce Umut Atölyesi tarafından hazırlanan EVİMİ SEÇME REHBERİ anketleri ve yüz yüze yapılan görüşmelerde dikkate alınarak, ‘ daire tipi- kat tercihi- bina tipi- komşu- bina yeri ‘ konusundaki eğilim yoklamalarının, 2 turlu görüşmelerle tamamlandığı. Ortakların seçtikleri dairelerin belli olduğu, sunulan 234 konutun hak sahibini blok / kat ve daire yerini gösterir listeyi genel kurula açıklayarak sundu. Liste okundu. Hak sahibini blok / kat ve daire yerini gösterir liste oy birliğiyle kabul edildi.
Kooperatif ortaklarından, çıkma ya da çıkarılma durumunda boşalan dairenin yeni ortak başvurusu almadan önce mevcut kooperatif ortaklarına duyurusunun yapılarak, dairesini değiştirmek isteyenlerin seçimine sunulması yönteminin kooperatif yönetim kuruluna tavsiye edilmesi önerildi, oy birliğiyle kabul edildi.
17 – Kat irtifakı kurulması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi;
Bu gündem maddesinde Yönetim Kurulu üyesi Salim DİNER söz alarak; Bina ve daire seçim usulünün gerçekleşerek hak sahiplerinin belirlenmiş olması, kredi görüşmelerinde ihtiyaç duyulması ihtimallerini de dikkate alarak kat irtifakı kurulması yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesine dair öneriyi paylaştı. Söz isteyen olmadı. oybirliği ile kabul edildi.

18 – Ulusal ve Uluslar arası Banka, fon ve kredi kuruluşları ile kredi kullanımı ve fon alımı hususunda ipotek tesisi, teminat mektubu kullanılması da dahil olmak üzere her türlü kredi kullanım işlerinde Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesi; 14.maddede yer alan tespit ve değerlendirmelerde olabildiğince kredi ve fon kuruluşlarına yansıtılarak, anlaşılır kılınmaya çalışılarak, Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
19 – Kooperatif aidatı ve diğer borçlarını ödemeyen ortakların borçlarını ödemeleri konusunda ihtarname gönderilmesi ve yasal faiz oranının belirlenmesi; Kooperatifler kanunu ve Ana sözleşmenin ilgili maddeleri gereği Yönetim Kurulunun zaten yetkili ve asli işlerinden görevleri içerisinde olduğu beyan edilerek herhangi bir karara gerek olmadığına karar verildi.
20 – Ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmeyen ortaklara, gerekli yasal uyarıların yapılmasına rağmen, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin ortaklıktan çıkarılması için Yönetim kuruluna yetki verilmesi; Kooperatifler kanunu ve Ana sözleşmenin ilgili maddeleri gereği Yönetim Kurulunun zaten yetkili ve asli görevleri içerisinde olduğu beyan edilerek herhangi bir karara gerek olmadığına karar verildi.
21 – Kooperatif ortaklığından çıkan ve çıkarılanlara dair yaptıkları ödemelerin iade edilmesi koşullarının belirlenmesi; gündeminde Yönetim Kurulu Başkanı Sami KILIÇ söz aldı. Yönetim Kurulu eğiliminin ‘.. Genel kurul tarihine kadar ortaklıktan çıkma başvurusunda bulunan ya da bu tarihe kadar hakkında ortaklıktan çıkarılma işlemi başlatılanlar hariç olmak üzere. Genel kurul tarihinden itibaren Kooperatif ortaklığından çıkan ve çıkarılan ortakların yaptıkları ödemelerin iade edilmesi 2017 yılı mali hesaplarının kesinleşeceği 31.12.2017 tarihinden sonra yapılacak Genel Kurul sonrasında yapılmasını..’ önerdi. Söz isteyen olmadı. oybirliği ile kabul edildi.
Genel Kurul Divan Başkanlığına sunulmuş olan 14 imzalı önergenin bu gündem dahilinde ele alınması ve görüşülmesinin uygun olduğu sonucuna varılarak ilgili önerge okundu. Önergede yer alan ortaklıktan çıkan ya da çıkarılanlardan ‘ cayma tazminatı olarak’ 750 tl. hakkında. Söz alındı. 500 tl. olarak önerildi. Oylandı. 500 tl. olmasına ve iade edilecek tutardan kesilerek kooperatife gelir olarak kaydedilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
22- 329 ada 1 Parselde imalatı devam eden ‘Çok Amaçlı Sosyal merkezin’ kullanım protokolünün hazırlanması ve hibede bulunan / bulunacak kişi ve kurumlarla karşılıklı imzalanması ve alınacak ortak görüşleri doğrultusunda idare edilmesi hususunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edildi.
23- Metraj ve yaklaşık maliyet bilgileri dahilinde, şerefiye payı ve konut metrekarelerine göre tahmini bedel belirleniminin sunulması;
Kredi kullanımında ilgili finans kuruluşlarının talepleri dikkate alınarak, uzmanlarca yapılacak çalışma sonrasında, toplam inşaat maliyetinin brüt konut metrekarelerine göre bölünmesi suretiyle konut başına maliyetin hesaplanması, şerefiyelendirme konusunda ise yapılacak çalışmanın ortaklarla yapılacak toplantıda bilgisinin verilerek kesinleştirilmesi yönteminin benimsenmesine, bu çalışmaların inşaat imalatındaki ihtiyaçlara göre Yönetim Kurulu tarafından planlanarak gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
24 – Dilekler ve kapanış.
Dilek ve temenniler bölümünde görüş bildiren olmadı ve toplantı saat 17.00’de kapatıldı.
DİVAN ÜYELERİ
Divan Başkanı Katip Üye Katip Üye
Hüseyin İLHAN Fatma GÜLERİM Aslı Sefa KOÇAK

Çevre Şehircilik Bakanlığı temsilcisi Çevre Şehircilik Bakanlığı temsilcisi
Fatih GALİTEKİN Mutlu ARSLAN

About Admin